Política de privacitat

Objecte i Informació General

El present avís legal i de privacitat (d’ara endavant, l’“avís legal”) regula l’accés i ús de les pàgines web del domini entresol.cat (d’ara endavant, “la Web”), que Entresol posa a la disposició dels usuaris (d’ara endavant, el/els “Usuari(s)”), en la seva qualitat de titular i gestora de la mateixa. Les dades d’Entresol són les següents:

Denominació: Entresol, Associació per l’habitatge i la discapacitat intel·lectual (inscrita al Registre d’Associacions, núm. 58.432)

Associació promotora de l’exercici efectiu del dret a l’habitatge de les persones amb discapacitat intel·lectual.

N.I.F. G-66690801
C/ Providència, 42, 08024 Barcelona.


Aquest avís legal regeix l’accés i ús de la pàgina web d’Entresol. No obstant això, la utilització d’espais o serveis continguts a la Web pot estar subjecta a altres condicions d’utilització, que hauran de complir-se igualment i de les quals s’informarà degudament.

Entresol es reserva el dret de, en qualsevol moment, completar, modificar o substituir el present avís legal, així com qualssevol altres condicions generals o particulars, entenent-se que la sola publicació de tals canvis a la Web tindrà efectes de notificació. Per això, preguem a l’Usuari que les llegeixi atentament cada vegada que accedeixi al Portal, abstenint-se de fer ús de la Web si no estigués d’acord amb qualsevol de les condicions establertes.

Drets i obligacions de l’Usuari
L’accés a la Web és responsabilitat exclusiva dels Usuaris, i suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús vigents a cada moment, per la qual cosa aquests han de llegir atentament el present avís legal sempre que accedeixin a la Web. La utilització de qualsevol dels serveis oferts atribueix, des del seu començament, la condició d’Usuari i serà considerada acceptació expressa, voluntària i sense reserves d’aquest Avís Legal.

Per a l’accés als serveis de la Web, en tot allò no tingui caràcter gratuït o imposi una sèrie d’obligacions, l’Usuari haurà de ser major d’edat i disposar de la capacitat legal i representació necessària per a contractar.

La utilització dels serveis oferts a la Web implica que l’Usuari ha acceptat complir amb els requisits d’aquests serveis i l’avís legal de la Web.

L’Usuari que accedeix a la Web es compromet a complir aquest avís legal i les especials instruccions d’ús que se li mostrin a cada moment. Així mateix, es compromet a obrar sempre conforme a la Llei, als bons costums i amb bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei que es tracti. Així, l’Usuari no podrà efectuar cap modificació ni alteració dels continguts de la Web, a excepció de les dades que l’Usuari hagi introduït, ni perjudicar la seva integritat o funcionament.

Entresol podrà suprimir o suspendre l’accés a la Web a l’Usuari que hagi incomplert qualsevol de les obligacions expressades en aquest avís legal. L’Usuari que incompleixi voluntàriament qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que, com a conseqüència dels mateixos, causi a Entresol.

Exclusió de responsabilitat
Entresol es reserva el dret a interrompre l’accés a la Web, així com la prestació de qualsevol o de tots els serveis que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o altres.

Entresol no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada a la Web, ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari derivats d’aquesta informació.

Entresol no es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari derivats de fallades en la connexió a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la Web o per causes de força major o cas fortuït.

Propietat Intel·lectual i Industrial. Hiperenllaços.
Tots els continguts, marques, dissenys, logos, icones, programari, noms comercials, noms de domini, i qualsevol altre signe o element susceptible de protecció per drets de propietat intel·lectual o industrial que formin part de la Web són propietat de Entresol o de domini públic o de tercers que han autoritzat degudament la seva inclusió en la mateixa, i que figuren com a autors o titulars dels drets.

En cap cas s’entendrà que es concedeix llicència alguna o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial dels esmentats drets, ni es confereix cap dret, i especialment, d’explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa i per escrit de Entresol o dels tercers corresponents. Les violacions de qualsevol dels drets de propietat intel·lectual o industrial als quals es refereix aquest apartat seran perseguides mitjançant les accions penals i civils contemplades en la legislació vigent.

Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i la Web (d’ara endavant, l“Hiperenllaç”) hauran de comptar amb l’autorització expressa de Entresol i complir les condicions següents:

 • l’Hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la pàgina d’inici de la Web, o al punt concret que autoritzi Entresol
 • no es permet crear marcs amb pàgines de la Web d’Entresol dins d’altres pàgines web alienes a Entresol
 • no es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre Entresol, els seus socis, junta directiva i els seus serveis
 • no es declararà ni es donarà a entendre que Entresol ha autoritzat l’Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit cap premisa de la pàgina web en la qual s’estableix l’Hiperenllaç
 • excepció feta d’aquells que formin part del mateix l’Hiperenllaç, la pàgina web en la qual s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius d’Entresol
 • la pàgina web en la qual s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol dret de tercers

L’establiment de l’Hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre Entresol i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni tampoc l’acceptació o aprovació per part de Entresol dels seus continguts o serveis.

Protecció de Dades i privacitat.
Introducció: amb la informació que li proporcionarem a continuació, Entresol vol que vostè conegui quina és la política de privacitat aplicada quant a les seves dades personals.

Compliment de la normativa de protecció de dades: Entresol compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la nostra responsabilitat són tractats d’acord amb les exigències legals.

Mesures de Seguretat: es guardaran les degudes mesures de seguretat tant tècniques com a organitzatives, que garanteixen la confidencialitat de les dades anteriors.

Finalitats: les finalitats per les quals es tractaran les dades que ens facilitin i aquells que siguin obtinguts de la seva relació amb nosaltres seran les següents:

 • (i) L’informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer, responsabilitat d’Entresol, i seran destinades principalment a les finalitats relacionades amb el manteniment, compliment, desenvolupament, control, gestió de la seva relació amb nosaltres, de les peticions que realitzi, així com dels serveis oferts per la nostra part.
 • (ii) Contacte: el formulari de contacte i la bústia de correu que faciliti Entresol s’utilitzaran per a la gestió del seu contacte amb nosaltres, ja sigui per una consulta o per qualsevol altre motiu.
  (iii) Registre: haurà de ser major de divuit anys per poder registrar-se, i facilitar les seves dades. Les seves dades es conservaran mentre duri la seva relació amb nosaltres.
  (iv) Xarxes socials: posem en el seu coneixement que ara per ara no estem presents en Xarxes Socials. 
 • (v) Posem en el seu coneixement que les seves dades personals no seran segmentades.
 • (vi) Si vostè ens ha facilitat dades personals d’un tercer haurà de, amb caràcter previ, haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment dels extrems aquí exposats.

Legitimació del tractament:

Per a les finalitats indicades als apartats anteriors i) i iii) Entresol es troba legitimada per tractar les seves dades, de ser necessari per a prestar correctament els seus serveis.

Per a la finalitat indicada a l’apartat ii), Entresol es troba legitimada per tractar les seves dades per haver donat vostè el seu consentiment exprés.

Destinataris de comunicació de les dades: Les seves dades podran ser tractades i/o comunicades a tercers per al compliment de les obligacions legals existents.

A la nostra pàgina web no existeixen hiperenllaços que permetin la comunicació de les seves dades a altres pàgines web.


Drets dels afectats: Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si a Entresol estem tractant dades personals que els afectin o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dates personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran demanar la limitació del tractament de les seves dades i, en qualsevol moment, oposar-se al tractament de les seves dades.

Per a l’exercici dels drets reconeguts, l’interessat es podrà dirigir per escrit a Entresol mitjançant la pàgina de contacte i indicant en l’assumpte del missatge: “Entresol, avís legal i de privacitat”.

Finalment, en cas de que Vostè no hagi vist satisfet l’exercici dels seus drets, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control, a aquests efectes ha de dirigir-se a l’AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

Cookies.
En relació a les cookies li preguem que consulti la nostra Política de cookies.


7. Llei Aplicable.
El present avís legal i de privacitat es regeix per la llei espanyola. Per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, ambdues parts, amb renúncia expressa de qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).