Projecte Via Augusta

El model de cooperatives d’habitatge en cessió d’ús, basat en la col·laboració públicoprivada, és una opció que pot donar molt bona resposta a les necessitats d’habitatge de les persones amb discapacitat. 

Es basa en la cessió de sòl públic per un termini molt llarg, per construir-hi habitatges que seran propietat de la cooperativa titular d’aquesta cessió, la qual en cedirà l’ús als seus cooperativistes.

A Entresol apostem per aquest model, encara que no exclusivament, i per això des de fa mesos treballem perquè el projecte d’habitatge cooperatiu de Via Augusta 389 esdevingui una realitat.

Inicis

El 2020 l’Ajuntament de Barcelona va signar un Conveni Marc amb l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya per desenvolupar una primera fase de 500 habitatges en solars de propietat municipal. A Casa Gestió SCCL se li va adjudicar un sòl, ubicat a Via Augusta 389, per construir un habitatge cooperatiu, destinat específicament a persones amb discapacitat intel·lectual. 

A principi de 2022, Entresol va plantejar la possibilitat que els seus socis que ho desitgessin poguessin ser usuaris d’aquests futurs habitatges, convertint-se en cooperativistes de Vida Cooperativa SCCL, creada per Casa Gestió SCCL específicament per desenvolupar aquest projecte.

Desenvolupament

Durant els darrers mesos, a mesura que el projecte està prenent forma, Entresol ha facilitat més informació del projecte als socis i s’han portat a terme reunions amb diverses entitats, com Dincat, la Fundació Pere Mitjans, i també l’Ajuntament de Barcelona, que cedeix el solar, i la Generalitat de Catalunya, l’administració competent en matèria de drets socials. En definitiva, estem intensificant les trobades amb els diversos actors implicats en el projecte per tal de poder rebre el màxim suport, especialment pel finançament dels serveis de suport als residents. 

Característiques del projecte

El solar de Via Augusta té 850 metres quadrats, un sostre màxim edificable (sobre rasant) de 1.328 metres quadrats. S’hi podrien construir un màxim de 14 habitatges, en planta baixa i quatre plantes més (256 metres quadrats per planta). L’edifici permetria que hi poguessin viure fins a 40 persones amb discapacitat intel·lectual.